Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


ZA­KLjU­ČI­LI BRAK:

Ivo­še­vić Ve­dran i Ro­man­dić Du­brav­ka, Pe­trenj Ivan i Bra­tić Na­ta­ša.

DO­BI­LI ĆER­KU:

Vu­če­no­vić Vla­di­mir i Ći­rić – Vu­če­no­vić Je­li­ca iz Ste­ja­no­va­ca, Bo­žić Mla­den i Alek­san­dra iz Bu­kov­ca, Zu­bić Ne­nad i Mar­ti­na iz Rav­nja, Pe­tro­vić De­jan i Dra­gi­ca iz Sa­la­ša No­ćaj­skog, Ni­ko­lić Vo­ja i Da­ni­je­la Ve­lić – Ni­ko­lić iz Jar­ka, Mi­lić Đor­đe i Du­ši­ca iz Srem­ske Ra­če, Gvo­jić Dar­ko i Iva­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Za­rić Mir­ko i Bran­ka iz Srem­ske Ra­če, Đu­rić Alek­san­dar i Bo­ja­na iz No­ća­ja, Ša­prić Sr­đan i Sve­tla­na iz Vi­šnji­će­va, Bu­bo­tić Bo­ban i Ta­ma­ra iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Bo­žić Dra­gan i Bi­lja­na iz Ru­me, Kr­ga Ni­ko­la i Ve­sna iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Mi­lo­va­no­vić Si­ni­ša i San­dra iz Ve­li­kih Ra­di­na­ca, Vuk­ma­no­vić Dra­gan i Zo­ri­ca iz Ru­me, Pa­vle­ka Dra­gan i Bi­lja­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Sto­šić Bo­ris i Sa­nja iz In­đi­je, Ba­ljak Da­ni­lo i Je­le­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Kuč Go­ran i Jo­va­na iz Ugri­no­va­ca, Iva­ško­vić Slav­ko i Ana iz In­đi­je, Si­mić Bra­ni­slav i Ta­tja­na iz Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce.

DO­BI­LI SI­NA:

Ve­se­li­no­vić Vo­ji­slav i Ana iz Ru­me, Vuj­no­vić Ili­ja i Bo­ja­na iz Pu­ti­na­ca, Ča­kar­dić Mi­o­drag i Je­le­na iz Gi­bar­ca, Va­si­lje­vić Bo­go­mir i Dra­ga­na iz Ni­ki­na­ca, Ma­ki­vić Bra­ni­slav i Mir­ja­na iz Ku­zmi­na, Jan­ko­vić De­jan i Sve­tla­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Maj­sto­ro­vić Ra­do­slav i Mi­li­ca iz In­đi­je, Je­vić Vla­di­mir i Iva­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

UMR­LI:

Ra­i­če­vić Ko­vilj­ka, rođ. 1939; Be­no­vić To­mo, rođ. 1958; Be­no­vić Ra­din­ka, rođ. 1961; Mi­haj­lvić Ste­van, rođ. 1943; Re­buš Bran­ka, rođ. 1941; Pa­ro­ški Mi­li­ca, rođ. 1927; Jo­va­no­vić Mi­lan, rođ. 1957; Ma­len­ko­vić Na­da, rođ. 1941; Bor­čić Mi­lan, rođ. 1983; To­mić Dra­go, rođ. 1947; Si­mić Zor­ka, rođ. 1953; Šlat Je­le­na, rođ. 1937; Zi­ro­je­vić Mi­la­din, rođ. 1929; Vi­da­ko­vić Bo­ja, rođ. 1949; Ni­ko­la Nu­le­ši, rođ. 1947; Mi­li­voj Ran­ko­vić, rođ. 1927; La­za­re­vić Mi­lan­ka, rođ. 1955; Je­zdić Ne­delj­ko, rođ. 1976; Bo­bić Ra­de, rođ. 1948; Ga­vrić Mo­mo, rođ. 1948; Bar­jak­ta­ro­vić Slo­bo­dan, rođ. 1945; An­đić Ma­ri­ca, rođ. 1941; Mi­la­ko­vić To­ma, rođ. 1936; Ve­reš Ve­ro­ni­ka, rođ. 1942; Avra­mo­vić Bra­ni­slav, rođ. 1952; Po­po­vić Mi­lan, rođ. 1941; Bo­jo­vić Mi­o­drag, rođ. 1934; Ri­ba­rac Ne­ven­ka, rođ. 1945; Pe­trić Lju­bi­ca, rođ. 1932.

Ostavite komentar

*

captcha *