Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


DO­BI­LI ĆER­KU:

Dra­gu­tin Jo­vi­čić i Lju­bi­ca Jo­vi­čić iz Ili­na­ca, Dra­žen Nik­šić i Alek­san­dra Nik­šić iz Ru­me, Alek­san­dar Gra­bić i Mir­ja­na Gra­bić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Dra­gan Tr­ku­lja i Je­le­na Tr­ku­lja iz In­đi­je, De­jan Je­lić i Mi­li­ca Je­lić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Đor­đe Vi­ja­to­vić i Ines Vi­ja­to­vić iz No­vih Ba­no­va­ca, Mi­lan Špa­no­vić i Je­le­na Špa­no­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Sa­va Ri­stić i Zve­zda­na Sa­bo­vlje­vić Ri­stić iz Ru­me, Dar­ko Ta­dić i San­dra Ta­dić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Mi­lo­van Mi­lo­va­no­vić i Ma­ja Mi­lo­va­no­vić iz Bin­gu­le, Ja­dran­ko Mi­li­če­vić i Na­ta­li­ja Mi­li­če­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Mi­ro­slav Nađ i Na­ta­ša Nađ iz Sta­re Pa­zo­ve, Mi­loš Bo­žić i Alek­san­dra Bo­žić iz Žar­kov­ca, Mi­ro­slav Kne­že­vić i Da­ni­je­la Kne­že­vić iz Pe­ći­na­ca, Ti­ho­mir Gr­ki­nić i Bo­ja­na Gr­ki­nić iz Ši­da, Mi­ro­slav Ku­ljan­ski i Ma­ri­na Ku­ljan­ski iz Ši­da, Ivi­ca Mi­šić i Sla­đa­na Mi­šić iz Ja­ska.

DO­BI­LI SI­NA:

Da­li­bor Sa­bljić i Mir­ja­na Sa­bljić iz Ši­da, Zo­ran Po­po­vić i Iva­na Po­po­vić iz La­ćar­ka, Pe­tar Ras­to­vac i Gor­da­na Ras­to­vac iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Ste­van Vi­do­vić i Sa­nja Vi­do­vić iz Vi­šnji­će­va, Ne­delj­ko Di­vljak i Ana Di­vljak iz La­ćar­ka, Ivan Ve­se­li­no­vić i Jo­va­na Ve­se­li­no­vić iz Ku­zmi­na, Sr­đan Mi­lo­je­vić i He­le­na Mi­lo­je­vić iz Hrt­ko­va­ca.

DO­BI­LI BLI­ZAN­CE:

Ne­nad Dra­go­je­vić i Je­le­na Dra­go­je­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

UMR­LI:

Izet Ha­li­lo­vić, rođ. 1959; Mi­tar Žmu­ra, rođ. 1957; Ni­ko­la Ra­du­lo­vić, rođ. 1957; Vr­ho­vac Voj­ko, rođ. 1942; Opo­je­vlić Zo­ra, rođ. 1939; An­đe­li­ja Bo­žić, rođ. 1925; Mi­lan Ra­đe­no­vić, rođ. 1940; Ste­van Pe­tro­vić, rođ. 1959; Bra­ni­slav Ja­dran­ski, rođ. 1935; Sve­to­zar Sa­vić, rođ. 1951; Mi­le­na Jo­va­no­vić, rođ. 1935; Osto­ja Per­dić, rođ. 1949; Di­mi­tri­je Ru­sov­ski, rođ. 1938; Bran­ko Mi­lin­ko­vić, rođ. 1961; Goj­ko Do­še­no­vić, rođ. 1938; La­zar Jo­va­no­vić, rođ. 1927; Mi­lo­mir Mi­jaj­lo­vić, rođ. 1957; Lju­bi­ša Mir­ko­vić, rođ. 1957; Mi­len­ko Mi­lo­va­no­vić, rođ. 1954.

Ostavite komentar

*

captcha *