Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK:

Pa­nić Ni­ko­la i Mar­ko­vac Vla­di­sla­va.

DO­BI­LI ĆER­KU:

Si­me­u­no­vić Ve­se­lin i Iva­na – Sa­laš No­ćaj­ski, Zo­rić Mi­lan i Mir­ja­na – Bre­stač, Te­dić Ste­van i Du­šan­ka – Be­še­no­vo, Ve­li­ćan­ski Mi­ro­slav i Na­ta­li­ja – Ma­ra­dik, Sta­no­je­vić Pe­tar i Ti­ja­na – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Gru­jić Mar­ko i Al­ma­ši Ka­ta­ri­na – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ču­čin Bo­go­ljub i Lji­lja­na – Ru­ma, Gr­ko­vić Mi­o­drag i Na­sta­sja – Ru­ma.

DO­BI­LI SI­NA:

Iva­nić Ne­nad i Sla­đa­na – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ra­doj­čić Slo­bo­dan i Tku­lja Ra­doj­čić Ma­ri­ja – Irig, Ivo­še­vić Ne­nad i Mi­ško­vić Ivo­še­vić Gor­da­na – Ru­ma, Slo­bo­dan Te­šić i Vi­ta Di­mi­tri­je­vić – Ogar, Bu­di­mir Sa­ša i Rad­mi­la – Ru­ma, Ba­loš Mi­lan i Da­ja­na – Šid, Lju­bin­ko­vić Bra­ni­slav i Jo­va­na – Ru­ma.

UMR­LI:

Jo­vi­čić Mir­ja­na, rođ. 1949; Pri­ca Ni­ko­la, rođ. 1922; Čer­gi La­di­slav, rođ. 1939; Bla­go­je­vić Ve­sel­ko, rođ. 1959; Er­de­vič­ki Ži­vo­jin, rođ. 1938; Mu­rić Lju­bi­ca, rođ. 1933; Stoj­šić Du­šan, rođ. 1930; Mak­si­mo­vić Raj­ko, rođ. 1940; Ro­man­dić Bran­ko, rođ. 1956; Ma­ras Ru­ža, rođ. 1939; Iv­ko­vić Jo­van, rođ. 1960; Du­rać Raj­ko, rođ. 1947; Ko­sa­no­vić Je­li­ca, rođ. 1951; Op­šić Bran­ka, rođ. 1937; Đu­kić Mla­den, rođ. 1939; Iva­no­vić Na­da, rođ. 1944; Opo­je­vlić Du­šan, rođ. 1927; Non­ko­vić Mir­ko, rođ. 1946; Da­ni­lo­vić Uroš, rođ. 1955; Mi­haj­lo­vić Cvi­ko, rođ. 1953; Bo­ško­vić Pe­tar, rođ. 1937; La­za­re­vić Ika, rođ. 1935; Su­ba­šić Na­da, rođ. 1934; Stu­par Bran­ko, rođ. 1935; Pe­ja­ko­vić Milj­ka, rođ. 1942; Šte­ti­na Ma­ri­ja, rođ. 1950; Ru­šnov Ra­de, rođ. 1934; Mi­lin­ko­vić Zo­ri­ca, rođ. 1939; Mar­ko­vić Ko­sta­din, rođ. 1927; Ba­tri­če­vić Mi­len­ko, rođ. 1941; Bo­žić Vla­do, rođ. 1955.

Ostavite komentar

*

captcha *