Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK :

Go­lu­bo­vić Zo­ran i Vag­ner La­ti­no­vić Ma­ri­ja, Jo­si­po­vić Stra­hi­nja i Kop­ča­lić Da­ni­je­la, Pe­tro­vić Sve­ti­slav i Šu­šu­lo­vić Je­li­ca

DO­BI­LI ĆER­KU:

Gra­ov­če­vić Igor i Gra­ov­če­vić Je­le­na iz Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce, Ma­jo­roš Dra­gan i Ma­jo­roš Sen­ka iz Pe­ći­na­ca, Mi­lja­no­vić Slo­bo­dan i Mi­lja­no­vić Vla­di­sla­va iz Ve­li­ki Ra­din­ci, Za­rić Si­ni­ša i Za­rić Da­ni­je­la iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Bo­žić Pe­ri­ca i Bo­žić Slo­bo­dan­ka iz Bu­đa­nov­ci, To­mić Igor i Sre­mac To­mić Gor­da­na, Fi­li­po­vić Ni­ko­la i Fi­li­po­vić Eva iz Be­o­gra­da, Bo­snić Mi­lan i Ci­ba Iri­na iz Ru­me, Be­lić Si­ni­ša i Be­lić Dra­ga­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Re­pa­jić Uglje­ša i Re­pa­jić Ni­ko­li­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Po­po­vić Du­šan i Po­po­vić Ra­doj­ka iz Ru­me

DO­BI­LI SI­NA:

Grek­sa Bra­ni­slav i Grek­sa Sa­va iz Čal­me, Dri­nić Ste­van i Dri­nić Ja­smi­na iz Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Bla­go­je­vić Mla­den i Bla­go­je­vić Mi­li­ca iz Vi­šnji­će­va, Mar­kić De­jan i Mar­kić Sve­tla­na iz Sta­re Pa­zo­ve, Ba­šić Bo­ško i Ba­šić Iva­na iz Ba­či­na­ca, Ma­le­še­vić Pre­drag i Ma­le­še­vić Re­na­ta iz La­ćar­ka, Po­po­vić Bor­ko i Po­po­vić Sla­vi­ca iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Jo­va­no­vić Mi­lan i Jo­va­no­vić Bran­ka iz La­ćar­ka, Ba­ljak Mom­či­lo i Ba­ljak Mi­le­na iz Bu­đa­no­va­ca, Bog­da­no­vić Ne­ma­nja i Bog­da­no­vić Jo­va­na iz Jar­ka, Ka­ra­stan­ko­vić Bra­ni­slav i Ka­ra­stan­ko­vić Ma­ri­ja iz Ku­zmi­na, Kr­sma­no­vić Mar­ko i Kr­sma­no­vić San­dra iz Sta­re Pa­zo­ve, Jo­kić Go­ran i Jo­kić Mir­ja­na iz Kra­lje­va­ca

DOBILI BLIZANCE:

Atla­gić Zdrav­ko i Atla­gić Dra­ga­na iz Er­de­vi­ka

UMR­LI:

Lju­ba­šćik Pe­tar rođ. 1934, Ge­lo Jo­zo rođ. 1947, Va­si­lje­vić Sto­ja rođ. 1940, Pa­či Ana rođ. 1933, Žu­pun­ski Gor­da­na rođ. 1965, Sto­ja­no­vić Va­si­li­je rođ. 1939, Pe­tro­vić Gor­da­na rođ. 1970, Pet­ko­vić Ana rođ. 1941, Rok­nić Ma­ca rođ.1946, Zi­rić Ma­ri­ja rođ.1933, Ha­se­ljić Sa­dik rođ.1940, Ilić Ra­di­vo­ja rođ.1953, No­va­ko­vić Ma­ri­ja rođ.1919, Pro­dić Mi­lo­van rođ.1953, Mi­lje­vić Dra­gi­ca rođ.1961, Ka­lanj Ma­ri­ja rođ.1929, De­vr­nja Ja­smi­na rođ.1963, Har­di Da­rin­ka rođ.1943, No­va­ko­vić Zor­ka rođ. 1932.

Ostavite komentar

*

captcha *