Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK:

Rado­sa­vlje­vić Nema­nja i Jano­še­vić Sne­ža­na, Topa­lo­vić Goran i Kostić Iva­na, Živa­no­vić Ivan i Boško­vić Sanja, Jova­no­vić Dra­gan i Jova­no­vić Bise­ra, Petro­vić Mar­ko i Simić Duši­ca, Kra­gulj Mrđan i Luka­no­vić Mili­ca, Ste­va­no­vić Milan i Ješić Mari­ja, Pro­da­no­vić Mar­ko i Minjin Boja­na, Lukić Dušan i Tur­ši­jan Jele­na, Jova­no­vić Damir i Jovan­če­vić Boja­na, Bajić Boris i Kon­stan­ti­no­vić Vla­di­ca, Lazić Zoran i Đor­đić Sve­tla­na, Lema­jić Bran­ko i Van­čik Niko­li­na, Deja­no­vić Dra­gan i Anto­nić Sla­vi­ca, Džakić Đor­đe i Živ­ko­vić Jele­na, Milu­ti­no­vić Ivan i Lemo­ni­dis Jele­na, Čugalj Dra­gi­ša i Gaće­ša Laza­re­la, Rakić Dejan i Stoj­sa­vlje­vić Isi­do­ra, Mar­ko­vić Rado­van i Vasilj­ko­vić Kata­ri­na

DOBI­LI ĆER­KU:

Popa­dić Dušan i Popa­dić Ljubi­ca iz Šida, Opav­ski Jaro­slav i Milić Opav­ski Ida iz Sta­re Pazo­ve, Obre­no­vić Nema­nja i Obre­no­vić Zora­na iz Pla­ti­če­va, Petro­vić Jovi­ca i Petro­vić Nata­ša iz Laćar­ka, Delić Zdrav­ko i Delić Nata­ša iz Rume, Živić Niko­la i Živić Jova­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Đuri­čić Nenad i Đuri­čić Jele­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Jova­no­vić Miro­slav i Jova­no­vić Jele­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Lak­ner Goran i Lak­ner Iva­na iz Ber­ka­so­va, Mili­če­vić Neboj­ša i Mili­če­vić Iva­na iz Kuzmi­na, Grbić Jovan i Grbić Niko­li­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Kuri­dža Mihaj­lo i Kuri­dža Kati­ca iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Živ­ko­vić Slo­bo­dan i Živ­ko­vić Bra­ni­sla­va iz Jar­ka, Boro­je­vić Alek­san­dar i Boro­je­vić Mari­ja iz Rume, Mar­ja­no­vić Dejan i Mar­ja­no­vić Jele­na iz Ljuko­va, Jova­no­vić Dra­gan i Jova­no­vić Dra­ga­na iz Oga­ra, Matić Nenad i Matić Teo­do­ra iz Srem­skih Miha­lje­va­ca, Mom­či­lo­vić Vla­di­mir i Mom­či­lo­vić Gor­da­na iz Laćar­ka, Sušić Rado­slav i Sušić Želj­ka iz Kuzmi­na, Deve­tak Sini­ša i Deve­tak Mili­ca iz Sota, Balaš Josip i Balaš Zori­ca iz Hrt­ko­va­ca.

DOBI­LI SINA:

Pet­kov­ski Milan i Pet­kov­ski Kri­sti­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Arsov­ski Denis i Arsov­ski Duši­ca iz Rume, Nova­ko­vić Mili­vo­je i Nova­ko­vić Dani­je­la iz Oga­ra, Vuko­vić Rado­mir i Vuko­vić Mila­na iz Pla­ti­če­va, Neško­vić Rado­van i Neško­vić Ljilja­na iz Buđa­no­va­ca, Nova­ko­vić Đor­đe i Nova­ko­vić Nata­ša iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Čaru­brić Đor­đe i Čaru­brić Maja iz Man­đe­lo­sa, Boško­vić Sini­ša i Hongyan Chen iz Rume, Vuk­ma­no­vić Jovi­ca i Vuk­ma­no­vić Nata­ša iz Dobri­na­ca, Bošnja­ko­vić Savo i Bošnja­ko­vić Rada iz Jame­ne, Banjac Simo i Banjac Jele­na iz Inđi­je, Erak Nema­nja i Erak Iva­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Đokić Sini­ša i Đokić Alek­san­dra iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Niko­lić Vla­di­mir i Niko­lić Džene­fa iz Mačvan­ske Mitro­vi­ce, Čief Bojan i Gagić Čief Jele­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Josi­po­vić Dušan i Josi­po­vić Jele­na iz Raden­ko­vi­ća, Lekić Dali­bor i Lekić Ana iz Sta­re Pazo­ve, Sla­ti­nac Boris i Sla­ti­nac Iva­na iz Srem­ske Mitro­vi­ce, Tuca­ko­vić Slo­bo­dan i Tuca­ko­vić Sne­ža­na iz Rume.

DOBI­LI BLI­ZAN­CE:

Pere­tić Muha­rem i Pere­tić Jasna iz Laćar­ka.

UMR­LI:

Milu­ti­no­vić Gospa­va, rođ. 1937; Bje­lo­brk Ljubin­ko, rođ. 1933; Božić Mira, rođ. 1952; Ristić Milan, rođ. 1933; Savić Zoran­ka, rođ. 1934; Zec Dra­gan, rođ. 1951; Sava­no­vić Ran­ko, rođ. 1937; Repar Vla­di­mir, rođ. 1928; Čaja Ivan, rođ. 1941; Drma­no­vić Goran, rođ. 1963; Madac­ki Zla­ti­ja, rođ. 1960; Milan­ko­vić Želj­ko, rođ. 1962; Mak­si­mo­vić Ljilja­na, rođ. 1955; Iva­no­vić Petra, rođ. 1935; Đuro­vić Slo­bo­dan, rođ. 1942; Mar­ti­no­vić Saša, rođ. 1968; Crno­br­nja Budi­mir, rođ. 1946; Vese­li­no­vić Veli­bor, rođ. 1971.

Ostavite komentar

*

captcha *