Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK:

Erić Pre­drag i Kolun­dži­ja Snje­ža­na.

DOBI­LI ĆER­KU:

Rakić Bojan i Duši­ca, Đukić Neboj­ša i Džigur­ski Đukić Jasmi­na – Inđi­ja, Jova­no­vić Alek­san­dar i Niko­li­na, Boro­je­vić Miloš i Mari­ja – Putin­ci, Kova­če­vić Miro­slav i Maja – Mačvan­ska Mitro­vi­ca, Davi­do­vić Srđan i Bra­ni­sla­va – Ruma, Piskla Igor i Jan­ka – Sta­ra Pazo­va, Simić Dar­ko i Tatić Simić Mir­ja­na, Vuko­sa­vlje­vić Milan i Kri­sti­na – Srem­ska Mitro­vi­ca, Loga­ru­šić Niko­la i Bra­ni­sla­va – Šid, Jova­no­vić Ran­ko i Mili­ca – Kuzmin, Minić Ili­ja i Dra­ga­na – Mar­tin­ci, Pavin Jovi­ca i Mili­ja­na – Irig, Put­ni­ko­vić Rado­mir i Bra­ni­sla­va- Golu­bin­ci, David Alek­san­dar i Zori­ca – Ber­ka­so­vo.

DOBI­LI SINA:

Para­klis Milen­ko i Ste­fa­na – Pla­ti­če­vo, Gru­jin Alek­san­dar i Lidi­ja – Laća­rak, Valen­tić Dani­lo i Sanja, Maj­sto­ro­vičć Mili­voj i Dra­ga­na – Inđi­ja, Rado­je­vić Dali­bor i Iva­na – Vaši­ca, Gogić Mar­sel i Alek­san­dra – Srem­ska Mitro­vi­ca, Pet­ko­vić Zoran i Alek­san­dra – Man­đe­los.

UMR­LI:

Babić Dra­gan, rođ. 1937; Jova­no­vić Vasilj­ka, rođ.1940; Erceg Boro, rođ. 1936; Bran­ko­vić Mio­drag, rođ. 1935; Vasić Olga, rođ. 1931; Rikić Desan­ka, rođ. 1932; Petro­vić Bilja­na, rođ. 1941; Jova­no­vić Veri­ca, rođ. 1962; Ćulum Mile­va, rođ. 1934; Rado­je­vić Sava, rođ. 1955; Kara­lić Milan, rođ. 1943; Krnić Mari­ja, rođ. 1941; Pla­vić Ruža, rođ. 1935; Sto­ja­no­vić Raden­ko, rođ. 1959; Ždi­njak Olga, rođ. 1928; Sla­vik Andri­ja, rođ. 1952; Rada­ko­vić Milan, rođ. 1962; Dmi­tro­vić Anka, rođ. 1925; Steg­nja­ić Živ­ko, rođ. 1944; Dra­go­sa­vac Mil­ka, rođ. 1946; Pot­ko­njak Milan, rođ. 1937, Gri­gić Ili­ja, rođ. 1931; Trni­nić Dra­go­ljub, rođ. 1948; Mija­to­vić Živ­ka, rođ. 1931, Grek­sa Zuza­na, rođ. 1939.

Ostavite komentar

*

captcha *