Home Tags Jahanje

Tag: jahanje

U okviru KPZ i škola jahanja: ERGELA LIPICANERA jedna od najlepših...

Ka­da je uka­zom austro­u­gar­skog kra­lja Fra­nje Jo­si­pa Pr­vog 1895. go­di­ne iz­gra­đen za­tvor u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, go­to­vo si­gur­no, ni­ko od za­po­sle­nih u nje­mu, ali ni...