Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK: Rat­ka Ma­ric­ki i Pre­drag Ma­ric­ki iz Srem­ska Mi­tro­vi­ce. DO­BI­LI ĆER­KU: Vla­di­mir Pa­vlo­vić i Mi­lja­na Pa­vlo­vić – Ru­ma, Igor Ba­ta­njac i Mi­li­ca B--nastavak--
DOBI­LI ĆER­KU: Mar­ko Rado­njić i Raden­ka Rado­njić – Srem­ska Mitro­vi­ca, Jovi­ca Nova­ko­vić i Sla­đa­na Nova­ko­vić – Srem­ska Mitro­vi­ca, Dario Pavlo­vić i Maja Pavlo­vić –--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Pižuk Ivi­ca i Gajin Mari­ja­na DOBI­LI ĆER­KU: Tatić Bra­ni­slav i Maja – Inđi­ja, Panić Pre­drag i Bilja­na – Erde­vik, Krmek Ivan i Iva­na – Šid, Stoj­ko­vić Ma--nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Mi­lo­van­če­vić Sa­ša i Kri­sti­na – Za­sa­vi­ca, Drob­njak Bra­ni­slav i Dra­ga­na – Ku­ku­jev­ci, Pa­lač­ko­vić De­jan i Bra­ni­sla­va – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, --nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Stra­cen­ski Zo­ran i Je­le­na – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Pe­tro­vić Pre­drag i Pi­lja Pe­tro­vić Zo­ri­ca – Do­nji To­var­nik, Ka­ta­nić Ili­ja i Mi­li­ca – Ru­ma, --nastavak--
DOBI­LI ĆER­KU: Fili­po­vić Bra­ni­slav i Mir­ja­na – Kuzmin, Džan­bić Raden­ko i Želj­ka – Divoš, Dro­njak Zlat­ko i Ire­na – Sta­ra Pazo­va, Sta­ni­sa­vlje­vić Nenad i Dani­ca – --nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Sabo Igor i Vuk­mir Jovan­ka, Niko­lić Dali­bor i Gru­bi­ša Dra­ga­na, Dejan Cin­ge­li i Tatja­na Masla­rić, Mašić Dušan i Boj­ko Mari­a­na. DOBI­LI ĆER­KU: Tomić --nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Pa­nić Ni­ko­la i Mar­ko­vac Vla­di­sla­va. DO­BI­LI ĆER­KU: Si­me­u­no­vić Ve­se­lin i Iva­na – Sa­laš No­ćaj­ski, Zo­rić Mi­lan i Mir­ja­na – Bre­stač, Te­dić St--nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Dra­gu­tin Jo­vi­čić i Lju­bi­ca Jo­vi­čić iz Ili­na­ca, Dra­žen Nik­šić i Alek­san­dra Nik­šić iz Ru­me, Alek­san­dar Gra­bić i Mir­ja­na Gra­bić iz Srem­ske Mi­t--nastavak--
ZA­KLjU­ČI­LI BRAK: Ivo­še­vić Ve­dran i Ro­man­dić Du­brav­ka, Pe­trenj Ivan i Bra­tić Na­ta­ša. DO­BI­LI ĆER­KU: Vu­če­no­vić Vla­di­mir i Ći­rić – Vu­če­no­vić Je­li­ca iz Ste­j--nastavak--