Danas se održava 21. sednica gradske Skupštine: DNEVNI RED!

0
830

Danas se, u gradskoj kući, sa početkom od 10 časova, održava 21. sednica skupštine grada Sremska Mitrovica. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. KONSTATOVANJE PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA I IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA,

2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PDR DELA CENTRALNOG BLOKA NASELJA ŠAŠINCI,

3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PDR TURISTIČKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA „LEŽIMIR“ NA TERITORIJI GRADA SREMSKA

MITROVICA,

4. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE DELA CELINE 5-INDUSTRIJSKO PROIZVODNE ZONE JUGOISTOK“ U SREMSKOJ MITROVICI,

5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O FINANSIRANJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA,

6. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

7. PRVA IZMENA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022.GODINU SA CENOVNIKOM USLUGA „SIRMIJUM PUT“ DOO SREMSKA MITROVICA,

8. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE JEDINI OSNOVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA

9. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „SREM – MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD 01.01.2021.-31.12.2021.(IV KVARTAL 2021.GODINE),

10. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2021.GODINU JKP „TOPLIFIKACIJA“SREMSKA MITROVICA SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,

11. GODIŠNJI IZVEŠTAJ JP „URBANIIZAM“ SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,

12. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

13. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021.GODINU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SREMSKA MITROVICA,

14. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA NA OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ IZ KUZMINA,

15. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,

16. PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA  NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU OD VLASNIKA POZNANOVIĆ MILANA IZ SREMSKE MITROVICE,

17. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA, SAGRAĐENOM NA PAECELI BROJ 3327 K.O.SREMSKA MITROVICA PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA,

18. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA U K.O VELIKI RADINCI,

19. PREDLOG ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DOMAĆINSTVIMA U PROCESU ENERGETSKE TRANZICIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2022. GODINI

20. PREDLOG PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJU SOLARNIH  KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP 1/22

21. PREDLOG PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE

SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČOG

SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP 1/22

22. PREDLOG ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA BRODOGRADILIŠTE „SAVA“ IZ  MAČVANSKE MITROVICE U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

23. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BRODOGRADILIŠTE „SAVA“ MAČVANSKA MITROVICA

24. PREDLOG ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERIJALNU POMOĆ – SUBVENCIJE DECI, UČENICIMA I

STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADA SREMSKA MITROVICA

25. PREDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

26. PREDLOG PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU

27. PREDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA I UREĐENJA GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2022. GODINU

28. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU

29. IZVEŠTAJI O RADU GRADSKIH UPRAVA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU I TO:

– GU ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMOVINU

– GU ZA BUDŽET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

– GU ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

– GU ZA POLJOPRIVREDU

– GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE

 I IZGRADNJU OBJEKATA

– GU ZA KULTURU I SPORT

– GU ZA OBRAZOVANJE

– GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

30. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA IZ PRIVATNE SVOJINE BUHA DAMIRA IZ SREMSKE MITROVICE

31. IZBORI I IMENOVANJA.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here