Postanite medijator – posrednik u potrošačkim sporovima

0
854

O postupku u potrošačkim sporovima, prednostima u vansudskom rešavanju spora  potrošača ukazuje Violeta Stamenković, dilomirani pravnik, kao  jedna od 13 posrednika u Srbiji, koja se nalazi  na listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija RS .

“Pre svega želim da se zahvalim  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS na angažovanju  u  timskom radu u cilju unapređenja rada ADR-a tela u Republici Srbiji, u  okviru Tvining projekta „Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu koji sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Slovačkom Republikom, Poljskom i Saveznom Republikom Nemačkom. Veoma je bitno stalno informisati sugrađane o pravima i načinu rešavanja njihovih pproblema uopšte, a u ovom sličaju o pravima potrošača kada nastane probjem, tj.(spor).” kazala je Stamenković .

Jasno treba da znaju građani kada stiču status potrošača u postupku potrošačkog spora.

Svojstvo potrošača ima svako fizičko lice koje kupuje robu ili zaključuje ugovor o pružanju usluga sa trgovcem. Potrošački spor je svaki spor koji proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca, na koji se primenjuju posebna pravila parničnog postupka (Zakona o parničnom postupku; ZPP).  

To je prvi osnovni uslov da bi se spor smatrao potrošačkim

Drugi uslov je reklamacija potrošača,  uložena  u zakonskom predviđenom  roku za reklamaciju potrošača.Znamo da garancija obavezuje trgovca bez obzira na njenu formu, odnosno na to da li je data u pisanom obliku ili usmenim putem, putem reklame ili na bilo koji drugi način. 

Reklamacija  je zahtev koji potrošač neposredno upućuje trgovcu radi otklanjanja nesaobraznosti robe ili usluge, radi ostvarivanja prava iz garancije, zbog pogrešno obračunate cene ili radi otklanjanja drugih nedostataka za koje je odgovoran trgovac.

Trgovac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija (Knjiga reklamacija) i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača, izda potrošaču pisanu potvrdu o prijemu reklamacije ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije ako je podne-ta na taj način. Rok za rešavanje reklamacije je najduže osam dana od njenog prijema.

Bez obzira na odgovor trgovca na reklamaciju koji  može biti pozitivan ili negativan,  to su dva osnovna uslova koji mora da se ispune da bi se mogao pokrenuti potrošački spor putem vansudskog poravnanja. Treba napraviti razliku između sudskog i vansudskog rešavanje potrošačkih  sporova da bi naši građani imali pravu predstavu šta je posredovanje u potrošačkom sporu.

Ako trgovac ne prihvati zahtev iz reklamacije potrošača, ako protekne rok za davanje odgovora na reklamaciju, kao i u drugim slučajevima povrede potrošačkog prava, potrošač može da podnese tužbu radi zaštite prava potrošača (čl. 143 ZZP) 

U potrošačkom sporu se ne plaća sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara.

Posebna pravila postupka predviđaju i da se poštuje načelo hitnosti u potrošačkom sporu tužba se ne dostavlja na odgovor, već se tuženom dostavlja uz poziv za glavnu raspravu, koja se zakazuje i održava najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tužbe u sud. Presuda u potrošačkim sporovima objavljuje se odmah po zaključenju glavne rasprave.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

Ovo je ujedno i savet  svim licima koje vode potrošačke sporove  pred sudom da uvek insistiraju na načelu hitnost.

Kada je posredovanje, tj. medijacija kao vansudsko rešavanje spora  postupak je još brži od sudskog i ima prednosti za trgovca. Telo koje sprovodi vansudsko rešavanje spora je dužno da sve podatke tokom postupka čuva kao tajnu, sve što je rečeno u postupku posredovanja.

To je ključni moment da trgovci vide prednost za sebe jer ne  gube svoju reputaciju niti urušavaju svoj imidz, jer  sudske presude se objavljuju u javnosti i što dovodi  do negativne reklame trgovcu.

Ako želite da postanete posrednik, odnosno medijator i  imate visoku stručnu spremu, prilika za to je obuka  koju sprovodi  Fakultet političkih nauka Beograd, od 13. do 17. septembra 2021. godine. Možete biti aktivano lice u vansudskom  rešavanju sporova .

Sve dodatne informacije vezano za dobijanje licence posrednik koju izdaje, nakon sprovedene obuke ministarstvo pravde RS,  možete dobiti preko e-mail adrese: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

(Violeta Stamenković, dilomirani pravnik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here