Zašto se tolerišu nelegalno izgrađene kuće na obali Save?!

23
7670

Nekoliko objekata u privatnom vlasništu na savskoj obali u mitrovačkom naselju Stari most dobilo je odobrenja od pokrajinskih i gradskih organa za postavljanje privremenih, manjih montažnih objekata, a u stvarnosti su nikle zidane kućice, to jest – stalni objekti). To je nelegalno jer su zidani objekti na vodnom zemljištu dozvoljeni samo za obavljanje delatnosti u javnom interesu (pretežno vodoprivreda), a ne za odmor ili stanovanje privatnih lica, kao što je ovde slučaj.

Stručnjaci kažu da ovi objekti i ne mogu da se legalizuju i da ih treba srušiti. Upozoravaju da upravo zato što su zidani smanjuju protočnu moć reke što može biti opasno pri većim vodostajima, a kažu da opasnost postoji i za urušavanje nasipa jer je probušen za priključenje objekata na vodovod.

Poznat je slučaj Savskog nasipa u Beogradu gde se nekoliko udruženja građana godinama bori protiv nelegalno izgrađenih vikendica, privatizacije javnog dobra i ugrožavanja nasipa, dok nadležni ne reaguju. Sudeći po dokumentaciji do koje je došao sajt VOICE koji je istraživao ovaj slučaj, slična situacija, samo u – još uvek – manjem obimu, dešava se i u Mitrovici.

Naime, na savskoj obali, između nasipa i reke, kod naselja Savski most i ulice Bosutski put,  nalaze se četiri zidane kućice sojeničkog tipa, a četiri se trenutno grade po ugledu na postojeće – od čvrstog materijala. Ceo proces počeo je još 2012. godine kada su vlasnici otpočeli prikupljanje dokumentacije. Iako aktuelno stanje, kao i fotografije iz perioda gradnje,  pokazuju da su zidane od čvrstih materijala, u svim zahtevima vlasnika ka pokrajinskim i gradskim organima za izdavanje različitih odobrenja, navodi se će objekti biti privremeni, manji i „montažnog tipa“.

Dokumentacija pokazuje i da su vlasnici fizička lica i da se objekti koriste u privatne svrhe. U rešenjima Gradske uprave za urbanizam navodi se da su namenjene za odmor, a u dokumentaciji za priključenje na vodovod koju je izdalo gradsko JKP „Vodovod“ stoji da su objekti stambeni. Idiličnu sliku gotovo identičnih kućica u nizu na obali reke remeti samo jedno – gradnja takvih objekata u te svrhe nije dozvoljena.

U odredbama o vodnom zemljištu u Prostornom planu Srbije piše da je na vodnom zemljištu zabranjena gradnja bilo kakvih stalnih objekata, osim onih za obavljanje vodoprivredne delatnosti.

Zakon o vodama takođe propisuje za koje namene i koje objekte može da se koristi vodno zemljište, ali ne dopušta stalne objekte u privatne svrhe. Jedini dozvoljeni stalni objekti su oni za održavanje vodotoka i korita reke, za zaštitu od vode i zaštitu kvaliteta same vode; objekti namenjeni plovidbi, brodogradnji, lukama i pristaništima; objekti za proizvodnju struje; privezišta za čamce i plutajući objekti. Zemljište se može izdati i za sport, rekreaciju, turizam i poljoprivredne delatnosti.

Moguće je vodno zemljište koristiti i za obavljanje privredne delatnosti, ali u sledećim slučajevima: formiranje privremenih deponija šljunka ili peska, izgradnju objekata za koje se izdaje privremena građevinska dozvola, postavljanje manjih montažnih objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola.

Kućice na obali Save u Mitrovici nisu u skladu ni sa propisima koje je doneo Grad (Odluka o određivanju delova obale na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovila kao  i programi koji prate tu odluku) u kojima je obala podeljena na zone, a osam spornih objekata su u „Zoni sojeničkog naselja Bosutski put“. Prema tim gradskim propisima dozvoljeni su „objekti sojeničkog tipa namenjeni za ugostiteljsku delatnost, sport, rekreaciju“, potom manji montažni objekti privremenog karaktera, specifični montažni objekti i montažni kamp.

I u lokalnim programima navedeno je da objekti ne mogu biti od čvrstih materijala (opeka, crep, klasična stolarija), ali je stanje na terenu sasvim drugačije.

„Sojenice naspram Bosutskog puta su ozbiljne kuće kakve nisu propisane lokalnim programima i planovima. Prema karti postojeće namene površina u materijalu za rani javni uvid u Generalni urbanistički plan koji je u izradi, prostor sojenica kod Bosutskog puta je obojen kao površine za stanovanje. Takvo obeležavanje na karti postojeće namene znači da ih grad evidentira kao postojeću zonu stanovanja. Prema karti planirane namene površina, na tom mestu nije predviđeno stanovanje, nego rekreacija i zelenilo”, kaže arhitektkinja iz Sremske Mitrovice Slavenka Mitrović Lazarević.

Ugovore o korišćenju vodnog zemljišta vlasnici spornih objekata zaključili su sa nadležnim JVP Vode Vojvodine 2012. godine. U njima se navodi da će se zemljište koristiti za „postavljanje montažne kućice sojeničkog tipa“.

Predviđena je i mogućnost raskidanja ugovora ukoliko se zemljište ne koristi u skladu sa odredbama o korišćenju. Na pitanje zašto objekti nisu uklonjeni s obzirom na to da se nisu montažne kućice, iz ovog preduzeća odgovaraju da nisu nadležni za pitanja samih objekata i da je njihovo postavljanje u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave.

S obzirom da  je ugovor sklopljen za objekat montažnog tipa na period od pet godina, u njemu piše i da ga je nakon toga potrebno ukloniti. Ipak, zidane objekte nije moguće tako lako pomeriti.

Vode Vojvodine napominju i da ugovori nisu ni produženi jer je izmenama Zakona o vodama 2016. doneta odredba koja uvodi postupak zakupa zemljišta i samim tim zaključenje drugih vrsta ugovora – ugovora o zakupu. Međutim, ugovore o zakupu ne mogu da zaključuju jer ni jedna vojvođanska lokalna samouprava, pa ni Sremska Mitrovica, nije uskladila svoje lokalne propise sa tom odredbom o zakupu. Dok se to ne desi, kažu, sve korisnike zadužuju na godišnjem nivou po osnovu faktičkog stanja zaključivanjem posebnih ugovora – vansudskih poravnanja jer je to „jedini način naplate“ korišćenja vodnog zemljišta.

Kako savsku obalu ne krase manji montažni objekti za šta je zemljište opredeljeno, od Gradske uprave za urbanizam zahtevali smo da nam dostave građevinske dozvole za kućice koje su nikle. Ali, i tu je ista priča. Dobili smo odgovor da su izdali rešenja  za „postavljanje montažnog objekta privremenog karaktera – sojenice“ koji će se koristiti za odmor. Za te objekte, dodaju, ne izdaje se građevinska dozvola.

Iz ove gradske uprave objašnjavaju da su rešenja izdali na osnovu prethodno sklopljenih ugovora o zakupu vodnog zemljišta u kojima je naznačeno da će se graditi montažni objekti, kao i na osnovu lokalne odluke u kojoj su takvi objekti predviđeni.

U rešenjima se navodi i da su izdata na isti period na koji je dato zemljište i da se posle toga objekti moraju ukloniti. S obzirom da i dalje stoje i to zidani objekti, GU za urbanizam smo upitali da li to znači da je na savskoj obali u Sremskoj Mitrovici dozvoljena gradnja stalnih objekata u privatne svrhe, ali nam nisu odgovorili konkretno. Samo navode da je ta oblast uređena pomenutom Odlukom o određivanju delova obale na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovila.

Na pitanje da li objekti imaju upotrebne dozvole, odgovaraju da im niko nije ni podneo zahtev za njih.

„Ni jednu dozvolu ne mogu ni dobiti niti se ikako mogu legalizovati kad su u suprotnosti za Zakonom o vodama i Zakonom o planiranju i izgradnji. To su potpuno nelegalni objekti i trebalo bi ih srušiti. Ali nadležni žmure ili prebacuju odgovornost s jednih na druge. U takvoj situaciji, privilegovani mogu sve, a ostali moraju da poštuju propise i čekaju na dozvole“, kaže arhitektkinja Sonja Pavlović koja se pretežno bavi projektovanjem u vodoprivredi, a poznata je i po aktivizmu u slučaju nelegalnih kuća na savskom nasipu u Beogradu.

Sem što žmure, nadležni i ćute. Za inspekcijski nadzor nad objektima na obali određena je komunalna inspekcija, ali se Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove oglušila o naš zahtev za pristup infirmacijama i nije odgovorila da li su vršili redovne i vanredne inspekcijske kontrole objekata, šta je tom prilikom utvrđeno, i kako je moguće da se stalni objekti grade na obali u privatne svrhe.

Prema nezvaničnim informacijama, planira se gradnja i novih sojenica na više mesta na obali. GU za urbanizam smo pitali da li će biti postavljene na delu obale do gradske plaže (kod zgrade kajak kluba Val), na parcelama kod Ulice Stevana Sremca i na parcelama kod spomenika na Legetu. Ne odgovaraju konkretno, nego se opet pozivaju na gradsku Odluku odluku o postavljanju hidrograđevinskih objekata i plovila i kažu da u njoj nisu predviđene sojenice na tim lokacijama. Možda na Legetu nisu predviđene u odluci, ali je u stvarnosti gradnja počela.

Mitrovačka arhitektkinja Slavenka Mitrović-Lazarević kaže da u programima za sprovođenje odluke postoje grafički prikazi na kojima jesu ucrtane sojenice na više lokacija, ali da postoji nesklad između teksta i crteža.

„Naspram ulice Stevana Sremca, na prostoru sadašnje šume u delu u blizini teretnog mosta, planirano je deset  sojenica. U tekstu piše da se radi o ribarskom naselju sa splav kućicama za odmor, plovnim restoranima i klubovima, ali  je na crtežima to obeleženo kao SOK, skraćenica od sojenica-kućica za odmor.  Za 15 sojenica ucrtanih kod Varde takođe u tekstu piše da je reč o ribarskom naselju, ali je na crtežu i to obeleženo kao SOK. Sojenica ima ucrtanih i na obali u Laćarku i u Mačvanskoj Mitrovici”, kaže Mitrović-Lazarević.

Sporni objekti nemaju upotrebnu dozvolu, ali dokumeta do kojih smo došli pokazuju da imaju vodu sa gradskog vodovoda. Naime, gradsko JP Vodovod sklopilo je ugovore o priključku na vodovodnu mrežu sa dva korisnika, za tri je izvršeno razdvajanje instalacija i vodomera u već postojećem izvedenom šahtu, a preostala tri zahteva, kako navode, nisu aktivirana. U zahtevima vlasnika objekta upućenim vodovodu stoji da objekti nisu ni poslovni, ni industrijski, nego stambeni.

Rešenje kojim se odobrava izrada vodovodnog priključka za, kako se navodi, „potrebe objekata privremenog karaktera – sojenica“ izdala je GU za urbanizam, a u istom rešenju odobreno je raskopavanje javne površine. Uslove za raskopavanje javne površine izdala je, sada već ugašena, Direkcija za izgradnju. U tim uslovima se, između ostalog, navodi da investitor treba javnu površinu da vrati u prvobitno stanje, te da za oštećeno zelenilo plati novčanu naknadu.

Tehnički opis priključka na vodovodnu mrežu uradila je stručna služba JP Vodovod gde piše da je neophodno izvršiti prekopavanje obalonasipa kako bi se u zemlju položila vodovodna cev.

Stručnjaci se odreda slažu da je bušenje nasipa opasno jer se tako slabi njegova konstrukcija i pri dužem periodu „visokih voda“  može doći do urušavanja na mestu iskopa koje se dalje širi kao „lavina“.

Najpre se kroz takvo oslabljeno mesto u nasipu procurivanjem vode ispiraju sitnije čestice zemlje, pa sve krupnije i krupnije, dok ne dođe do lavinskog procesa sloma konstrukcije nasipa na tom mestu. Konstrukcija prosto doživi imploziju, tj. uruši se u sebe samu. A taj je proces zatim lavinski odvija jako brzo: nasip se urušava na obe strane, pukotina se širi, i na branjenom području nastaje tzv. ’pozitivni čeoni talas’ koji se brzo kreće po branjenom području, vrlo nalik na cunami“, objašnjavaju stručnjaci.

Da li je izvršen nadzor nad nasipom i da li ima te vrste opasnosti, iz gradske komunalne inspekcije nisu znali odgovor jer kažu da to nije u njihovoj nadležnosti. Štaviše, i same kućice su opasnost upravo jer su od čvrste gradnje. One smanjuju proticajnu moć reke, doprinose suženju toka i stvaraju „opasne vrtloge“, što je sve opasno pri visokim vodostajima.

Važno pitanje je i kako je rešeno odvođenje otpadnih voda iz kućica i da li postoji opasnost od izlivanja u reku. Iz JKP Vodovod kažu da objekti nisu priključeni na gradsku kanalizaciju, a Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove kaže da je komunalni inspektor izašao na teren i utvrdio da je deo priključen na kanalizaciju, a deo ima tank za odvođenje otpadnih voda. Inače, prema gradskoj Odluci o postavljanju hidrograđevinskih objekata i plovila, nije propisan priključak na kanalizaciju, nego tank.

Nema konkretnog odgovora da li postoji opasnost od izlivanja fekalija u reku. Prema lokalnim propisima tankove treba da prazni komunalno preduzeće sa kojim je vlasnik zaključio ugovor i da se to odnosi na mesto koje je odredio sanitarni organ.

Tekst i foto: Marija Grbić (VOICE)

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

23 COMMENTS

 1. ..’Zasto se tolerisu nelegalno …’..verovatno iz istog ‘razloga’ zbog koga se tolerise visedecenijski ‘rad’ na crno ex kafane ‘prgomet’ iz SM (Zeleznicka ulica) od strane ..nadleznih..

 2. Saznajte ko su vlasnici tih kuća i biće vam sve jasno. Van zdravog razuma su i kućice ispod sremovog igrališta, koje su na 50 m od plaže gde nam se deca kupaju. Upitno je u čemu se to kupaju? U nafti usidrenih glisera i fekalijama. Svaka čast gosođi Mirović, koja je retko stručna osoba, s petljom da ukaže na urbanističke gluposti u SM. Ostali samo poltronišu i boje se. Generalno, strah i nezameranje dominiraju u javnom i političkom životu Srbije.

  • Po tvojoj izjavi ja mislim da se ti i ne kupaš, a iako se ponekad opereš džaba ti je to, voda mržnju i zavist neopra nikada. Sojenice su predivne vlasnici su ok ljudi, a taj deo naselja je dobio mnogo sa sojenicama, a vama mrziteljima želim što brže ozdravljenje.

   • Kaže se po vašoj izjavi, dakle još jedan nepismen i drzak čitalac. Osim toga, niste ni pročitali komentar kako valja. Komentar se odnosio na deo Save ispod sremovog igrališta, ali nemam ništa drugačiji stav ni prema ostalim građevinama pored Save. Kada nađete u Evropi reku na kojoj su sidrište za čamce i kamp kućice na 50 metara od mesta gde se deca kupaju, onda nešto komentarišite. Svojim komentarim nisam vređao ljude, već iskazao koju glupost i po zdravlje ljudi opsanu situaciju opština toleriše. A vi ako hoćete da se kupate u fekalijama i nafti, nemam ništa protiv, samo napred I naučite se da demokratija nije anarhija. Po vašoj logici „dovri“ ljud mogu da naprave kuće i na sred „Majmuca“, koga brige za zakon.

 3. NEKO
  Ako nešto nemože za mene onda nemože ni za tebe. Kad nešto smućkate na štetu drugih onda su svi ostali mrzitelji. Plus toga bušenjem nasipa dovodite u opasnost desetine hiljada ljudi zbog vaše samoživosti i bahatosti.

  • Pa vidiš za mene isto ne može, jer nemam novca, ali da ga imam napravio bi dve u inat vama zavisnim, iz tih zgrada preko puta u kojima ne možete da se složite da ih okrečite, a ne da vodite brigu o nasipu. Za vašu informaciju nasip je ok.

 4. Ne znam šta „Neko“ misli kada kaže da je “ taj deo naselja mnogo dobio izgradnjom sojenica“. Šta smo dobili? Bušan nasip!
  Zakon mora da se poštuje jednako prema svakome. Ti „ok“ ljudi su se oglušili o zakon, izigrali sve što su potpisali, i umesto privremenih objekata za koje su dobili dozvolu – izgradili prostrane kuće za stanovanje od čvrstog materijala. Na tom mestu je raskrčena zelena površina, izgrađen prilazni put, po kome „ok“ ljudi bahato voze pored igrališta za fudbal i košarku, gde nam se igraju deca. Znam. Sve to gledam sa prozora svaki dan. Javašluk i bahatost. To su inače danas preduslovi da se bude „ok“ čovek.

  • Ma da bilo Vam je lepše gledati smeće i zaraslu travu iz tih vaših bajnih stanova i blokova u kojima se ne možete složiti da vam isti budu okrečeni, ali glavno da vodite brigu o drugima. Budite srećni što Vam je deo grada dobio na vrednosti izgradnjom sojenica izbacite ljubomoru, ljudi su platili što im je traženo, ako su i izigrali neki plan nek plate, ali nemojte vašu zlobnost i zavist lečiti želeći zlo drugom, nego nek Vam to bude snaga da i Vi zavisni probate da uspete.

 5. Ma da bilo Vam je lepše gledati smeće i zaraslu travu iz tih vaših bajnih stanova i blokova u kojima se ne možete složiti da vam isti budu okrečeni, ali glavno da vodite brigu o drugima. Budite srećni što Vam je deo grada dobio na vrednosti izgradnjom sojenica izbacite ljubomoru, ljudi su platili što im je traženo, ako su i izigrali neki plan nek plate, ali nemojte vašu zlobnost i zavist lečiti želeći zlo drugom, nego nek Vam to bude snaga da i Vi zavisni probate da uspete.

  • E, da si ti stvarno „NEKO“ ne bi preživeo NIKO. Odakle tebi potreba da braniš SNS kriminalce? Dobri ljudi ne lažu, ne kradu i ne izigravaju ni zakon ni običaje, a ovi tvoji „dobri“ samo koriste trenutnu poziciju i realizuju svoj odnos sa onima na vlasti zarad ličnog interesa. To si isti onakvi „dobri ljudi“ koji su zelenu površinu ispred restorana sojenice „Posejdon“ asfaltirali i nazvali privatnim parkingom, ili isti oni koji u glavnoj gradskoj ulici bespravno koriste javna parking mesta za svoje letnje bašte i to bez naknade, isti oni koji na majmuncu nakon ukidanja biciklističke staze šire svoje lokale do pola trga, pa onda samo popovi i džipovi mogu da prolaze tuda i parkiraju se.
   Ti treba da se lečiš, botino!

   • Ahaha ahaha ahaha ja botina, alo ljubomorac, ako iko ne voli sns onda sam ja taj, ali ovde nije reč o sns-u, ovde se radi da je obala reke koja je bila zarasla i zapuštena dobila sjaj i predivno naselje, što vama zavisnima smeta, jer verovatno nite sposobni ni biciklu kupiti, bolje vodite brigu o svojim građevinama naravno ako imate, kao što sam napisao za takve sojenice da su predivne i da bi ih rado imao da imam novca, ali nemam u inat vama zavisnima bi napravio dve pa da se jedete, a ne možete ništa da uradite, a ja da pijem ladno pivo, a vi sa okolnih blokova se izjedate od zavisti.

    • OK, nisi bot, ali ne razumem šta ti nije jasno. Ne radi se ovde o imanju i nemanju, nego o tome da su te kuće, nedvosmisleno lepe i skupe, podignute tamo gde NE SMEJU po zakonu. To je pojas tzv. zaštite od poplava, a to što ti nazivaš zaraslom obalom je bila ciljano zasađena biljna barijera bez koje bi svaki put kad se reka vraća u „normalno“ korito sa sobom odnela i deo obale. Drveće, pa i šiblje, najčešće topola i jasen (jer brzo rastu i imaju širok i dubok koren) upravo to rade – štite obalu od erozije. Takođe, ovde se radi i o uzurpiranju, pa ako baš hoćeš i krađi, nečega što je javno dobro zarad lične koristi, a na štetu svih ostalih, pa i tebe (samo što tebi to nije jasno). Šta bi ti radio da neko na tvojoj zemlji dođe i podigne makar i kućicu, a ne ove prelepe vile? O tome se radi, a ne o zavisti. Ja bih bio najsrećniji na svetu da svako u ovoj državi ima po 2-3 kuće, kolike god želi i gde god poželi, ali tamo gde je to dozvoljeno – na svom placu. To što neko sme i može ono što ostali ne smeju, ne mogu i neće, a pritom je i NEZAKONITO, glavna je poenta ove priče.
     A ti se, brate, ponašaš kao NEKO ko je tebe prozvao.
     Razmisli malo šta i koga braniš. Pomalo nastupaš kao Superhik (lik iz stripa Alan Ford). Bez aluzija na alkohol, već samo na moto – krade siromašnima, poklanja bogatima.
     Pozdrav!

  • Neko, koja od tih sojenica je vaša? Predlažem da se naprave jedno tri kuće u gradskom parku, naselje na spomen groblju, jedna ispred pošte bi baš bila super. Može i na parkingu opštine, da je vrla predsednica gleda kroz prozor. a ? Dokle god postoje likovi popt vas, koji ne kapiraju šta znači zakon i jake, nezavisne i profesionalne institucije sitema, sudbinu će nam krojiti moroni koji sebe smatraju bogovima.

   • moja nije ni jedna prijatelju nažalost nemam zelenih novčanica za te poduhvate, ali da je, imao bih predivnu građevinu koja krasi grad, tako opustite se živite zdravo, bez zavisti kija je bolestteško izlečiva.

 6. Ni jedan deo grada ne može dobiti na vrednosti izgradnjom nelegalnih objekata. Nisam zlobna i ne želim da se ljudima ruši nešto što su napravili. Ako imaju dozvolu da grade takve objekte, kažite onda ko je tu dozvolu dao protivno propisima. Na mestu o kome govorimo nije bilo smeća, a moja zgrada je okrečena. Stan nisam dobila ili nasledila, nego kupila. Ne zavidim nikome i imam sasvim dovoljno. Svako za svoj novac može da gradi kule i gradove – tamo gde je to dozvoljeno. Da li je to ovde slučaj?
  Nasip štiti ceo grad od poplave. Nismo valjda već zaboravili 2014.? Tada je Mitrovica opstala zato što je pukao nasip u Hrvatskoj. To isto se moglo desiti u Mitrovici. Integritet nasipa ne sme biti narušen. Od toga ne zavisi samo Stari most, nego ceo grad.
  Ponovo: ne želim da sa prozora gledam buldožere kako ruše, želim da se nelegalna gradnja spreči pre nego što se realizuje.

  • ahaha ahaha ahaha okrečeni Vam blokovi, pa kao rat da je bio izgledaju, svako svoju stolariju, neko zatvorio terasu neko nije, ispred zgrade Vam rupe po parkinzima, korov lišće, kažeš nisi zavidna, pa šta onda komentarišeš, a za koliko si kupila stan? za kutiju cigareta.
   Za tvoju informaciju kažem ti da je nasip u dobrom stanju, ali kad se makneš iz mahale u kojoj živiš videćeš da u svetu sve više koriste mobilne zaštite protiv poplava gde su ugrožena stambena naselja i tako da vam ponavljanje nasip nasip ne pije vodu, već se radi od zavisti.

   • Kad smo već prešli na „ti“ – nisam kupila stan „za kutiju cigareta“, 2010. sam kupila od onih koji su kupili za kutiju cigareta. Ne poznaješ me, a nađeš se pozvan da vređaš. Za stvarno OK ljude pravila komunikacije na iternetu su ista kao i kada razgovaraju licem u lice. Ja tebe nisam vređala.

 7. Želim da vidim buldožere kako ruše sve nelegalno izgrađeno. Nema to veze sa zavišću, već sa željom da postanemo normalna država koja poštuje zakone i koji će biti isti za sve, uključujući i likove koje imaju objekte pored Save. Ako ljudima bane građevinska inspekcija zato što prave šupu ili neku pomoćnu zgradu u svom dvorištu, što je ok, onda mora porušiti i sve ovo pored Save. Zakon je zakon. Ili ćemo ga poštovati svi, ili ćemo biti na cilizacijskom dnu današnjice. A blizu smo.

 8. Krajnje je neodgovorno cime se ova drzava bavi. Umesto da se problemi sklanjaju u korenu, cekamo da se nesto izgradi do kraja da bismo rusili. Takvo bacanje resursa, vremena, para, neverovatno.

 9. To isto kao i onaj kiosk koj je postavljen ispred crkve Sv. Dimitrija u vreme dok je bila zabrana kretanja za obicne gradjane, takozvani policijski cas. Ustanes ujutro kad ono ona nakaza od kioska stoji u centru grada.
  Ali sta da se radi, monopol je monopol, gradjani treba da su srecni sto je samo kiosk a nije omanja robna kuca, super su uklapa u izgled trga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here