Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK : Go­lu­bo­vić Zo­ran i Vag­ner La­ti­no­vić Ma­ri­ja, Jo­si­po­vić Stra­hi­nja i Kop­ča­lić Da­ni­je­la, Pe­tro­vić Sve­ti­slav i Šu­šu­lo­vić Je­li­ca DO­BI­LI ĆE--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Erić Pre­drag i Kolun­dži­ja Snje­ža­na. DOBI­LI ĆER­KU: Rakić Bojan i Duši­ca, Đukić Neboj­ša i Džigur­ski Đukić Jasmi­na – Inđi­ja, Jova­no­vić Alek­san­dar i Ni--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Cvi­je­ti­no­vić Slo­bo­dan i Sto­ja­no­vić Na­ta­ša, Ra­dić Đor­đe i Vu­jić An­đe­la. DO­BI­LI ĆER­KU: Ni­ko­lić Zlat­ko i An­ge­li­na – Ni­kin­ci, Mar­ti­no­vić --nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Oke­ri Mi­lan i Je­le­na, Vu­ke­lić Mi­len­ko i Je­le­na, Cu­lić Mi­len i Iva­na, Vu­ko­vić Bo­jan i Iva­na – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Cr­no­br­nja Ne­nad i Dra­ga­n--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Ra­kić Du­ško i Ne­delj­ko­vić Da­ri­ja. DO­BI­LI ĆER­KU: Tri­vić Mi­ro­slav i Mir­ko­vić Tri­vić Bo­ja­na, Ma­ta­ru­ga Da­mir i Zo­ra­na, Staj­čić Alek­san­dar i --nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Pe­rić Mi­loš i Jo­va­no­vić Ka­ta­ri­na, Đor­đe­vić Go­ran i Re­ljin Je­le­na, Ne­dić De­jan i Man­dić Ja­smi­na, Sa­vić Sla­vi­ša i Ste­fa­no­vić Bra­ni­sla­va, --nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Erak Ne­ma­nja i Mi­lo­še­vić Iva­na, Ele­zo­vić Pe­đa i Sa­mar­dži­ja Go­ra­na, Ože­go­vić La­zar i Sto­ja­no­vić Da­ni­je­la, Me­dić Mi­lan i Sa­mac Iva­na. DO­B--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Ko­zar­ski Želj­ko i Di­mić Mi­lja­na, Ste­va­no­vić Mi­lan i Ive­tić Iva­na, Po­že­ga Da­vor i Šan­ta Ana. DO­BI­LI ĆER­KU: De­vić Vla­di­mir i De­vić Iva­na – Ši--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Lu­kić Ste­vi­ca i Ba­kić Ma­ri­na, Pe­trov Sa­ša i Gra­bić Ma­ja, Bog­da­no­vić Pa­vle i Ku­zman­če­vić Sa­nja, Staj­čić Mla­den i Čo­lo­vić Ma­ri­ja­na, Gru­bi­š--nastavak--