Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


DO­BI­LI ĆER­KU: Dra­gu­tin Jo­vi­čić i Lju­bi­ca Jo­vi­čić iz Ili­na­ca, Dra­žen Nik­šić i Alek­san­dra Nik­šić iz Ru­me, Alek­san­dar Gra­bić i Mir­ja­na Gra­bić iz Srem­ske Mi­t--nastavak--
ZA­KLjU­ČI­LI BRAK: Ivo­še­vić Ve­dran i Ro­man­dić Du­brav­ka, Pe­trenj Ivan i Bra­tić Na­ta­ša. DO­BI­LI ĆER­KU: Vu­če­no­vić Vla­di­mir i Ći­rić – Vu­če­no­vić Je­li­ca iz Ste­j--nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Ni­ko­lić Jo­van i Tri­vu­no­vić-Ni­ko­lić Je­le­na iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Ve­te­ha Dra­gan i Ve­te­ha Ne­na iz Ada­še­va­ca, Va­sić Bra­ni­mir i Va­sić Na­ta­š--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Šćurk Edvard i Bero­nja Mir­ja­na. DOBI­LI ĆER­KU: Traj­ko­vić Ivan i Traj­ko­vić Sanja iz Voj­ke, Rado­jev Alek­san­dar i Rado­jev Sto­jan­ka iz Dobri­na­ca, Milo--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Rado­sa­vlje­vić Nema­nja i Jano­še­vić Sne­ža­na, Topa­lo­vić Goran i Kostić Iva­na, Živa­no­vić Ivan i Boško­vić Sanja, Jova­no­vić Dra­gan i Jova­no­vić Bise­ra--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK : Go­lu­bo­vić Zo­ran i Vag­ner La­ti­no­vić Ma­ri­ja, Jo­si­po­vić Stra­hi­nja i Kop­ča­lić Da­ni­je­la, Pe­tro­vić Sve­ti­slav i Šu­šu­lo­vić Je­li­ca DO­BI­LI ĆE--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Erić Pre­drag i Kolun­dži­ja Snje­ža­na. DOBI­LI ĆER­KU: Rakić Bojan i Duši­ca, Đukić Neboj­ša i Džigur­ski Đukić Jasmi­na – Inđi­ja, Jova­no­vić Alek­san­dar i Ni--nastavak--
SKLO­PI­LI BRAK: Cvi­je­ti­no­vić Slo­bo­dan i Sto­ja­no­vić Na­ta­ša, Ra­dić Đor­đe i Vu­jić An­đe­la. DO­BI­LI ĆER­KU: Ni­ko­lić Zlat­ko i An­ge­li­na – Ni­kin­ci, Mar­ti­no­vić --nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Oke­ri Mi­lan i Je­le­na, Vu­ke­lić Mi­len­ko i Je­le­na, Cu­lić Mi­len i Iva­na, Vu­ko­vić Bo­jan i Iva­na – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Cr­no­br­nja Ne­nad i Dra­ga­n--nastavak--