Kako da preveden dokument bude veran originalu?

1
309

Sudski tumači su lica koja su kvalifikovana da prevedu i overe tekst tako da garantuju njegovu tačnost. Inostrane institucije mogu tražiti i apostille pečat tako da su to dva najveća garanta originalnosti i tačnosti dokumenta koji je izdat u jednoj zemlji, a šalje se u inostranstvo.

U 21. veku jezička barijera ne bi trebala da postoji. Danas je normalno da putujemo, radimo u inostranstvu, imamo prepisku sa inostranim institucijama, poslujemo na različitim govornim područjima…

Još je veći problem kada se komunikacija vrši sa zvaničnim institucijama, ambasadama, kada se prevode važni dokumenti i potrebno je da prevodilac dobro poznaje materiju, zna sve strane izraze i da njegovom prevodu veruju obe strane bez ikakvih sumnji. Tada ne scenu stupaju sudski tumači za čije znanje i stručnost garantuje Ministarstvo pravde.

To je dovoljno da se otkloni svaka sumnja u prevod, a sa apostille pečatom se potvrđuje da je na dokumentu pečat originalan i izdat od neke zvanične institucije.

Ko su sudski tumači?

Sudski tumači su prevodioci koji su dokvalifikacijom došli do licence sudskog tumača za jedan strani jezik. Licencu dobijaju od države, a svojim pečatom i potpisom garantuju tačnost dokumenta.

Kada se angažuju sudski tumači dobija se nepobitno tačan prevod dokumenta kojeg će prihvatiti svaka institucija. Prvenstveno se angažuju za potrebe suda i to im je primarna delatnost da usmeno ili pismeno prevodi i garantuje tačnost prevoda pa učestvuje u parnicama, dogovaranju ugovornih strana, prevod odgovora suda, učestvovanju u sklapanju braka…

Svaki od sudski prevodilac ima licencu za prevod i overu samo jednog jezika što ide u prilog njihovoj stručnosti i kvalifikaciji. Tako na primer, postoji sudski tumač za engleski jezik i on prevodi i overava samo ovaj jezik. Overu može da vrši kada prevodi sa srpskog na engleski, sa engleskog na srpski ili to može biti neki drugi strani jezik umesto srpskog ako postoji takva dozvola.

Apostille pečat ne služi da verifikuje prevod već da potvrdi da je pečat na originalnom dokumentu verodostojan i zvaničan dokument. U kombinacijom sa prevodom koje overavaju sudski tumači dobija se preveden dokument koji je  100% veran originalu.

Sudski tumači ponekad prevode i sam apostille, nekada se stavlja na original i preveden dokument…sve zavisi od zahteva inostranih organa tako da je licencirani prevodioci imaju baš dosta posla.

Koje dokumente najčešće prevodi sudski tumač?

Licencirani sudski tumač može prevesti svaki dokument, ali pošto je ovaj prevod skuplji od klasičnog, najčešće se radi samo na zahtev inostranstva. Dokumenta koja najčešće prevode sudski tumači su:

 • Lična dokumenta (pasoš, lična karta, vozačka dozvola)
 • Dokumenta izdata od države (uverenja, potvrde, dozvole)
 • Diplome (dokaz o završenoj kvalifikaciji, dodatnim kursevima i obukama)
 • Medicinska dokumenta (nalazi lekara, medicinska uverenja i potvrde)
 • Zvanična poslovna dokumenta ( osnivački akti, atesti, patenti, važni ugovori)
 • Dokumenta kojima se obraćamo ambasadama
 • Dokumenta kojima se obraćamo inostranim institucijama

U većini slučajeva zatreba pomoć sudskih tumača.

Ako se konkuriše na posao u inostranstvu, sve što je potrebno za radnu vizu mora imati overen prevod. Gde god da pokazujete svoju diplomu ona mora da bude prevedena pravilno da bi neko razumeo i verovao u vaše kvalifikacije. U slučaju da kao firma poslujete sa inostranstvom svaki važan ugovor treba da bude preveden tačno i neupitno. Jedina takva potvrda jeste pečat i potpis sudskog tumača i posedovanje takvog dokumenta.

Pošto se prevod vrši dvosmerno, i svi odgovori mogu biti prevedeni i overeni od strane sudskih tumača.  Čak i ako vam overen odgovor ne treba dobro je da sve bude spremno za slučaj da vam takvu overu zatraže nekada u budućnosti.

Kada vam može zatrebati apostille pečat?

1961. godine je preko 100 zemalja potpisalo Hašku konvenciju i rešilo da uprosti potvrdu validnosti dokumenata tako što će koristiti Haški pečat koji je nepobitan dokaz da je dokument legalno overen. Države koje nisu potpisnice imaju mnogo više problema i teži način dokazivanja originalnosti dokumenta.

Apostille se najčešće traži za službena dokumenta:

 • Pravosuđa
 • Javnog tužilaštva
 • Sudskih izvršitelja
 • Sudskih pisarnica
 • Javnog beležnika
 • Presude
 • Izvodi iz knjige rođenih
 • Uverenja o državljanstvu
 • Diplome…

Apostille potvrdu izdaje Osnovni sud koji je nadležan za organe koji su izdali dokument.

Kada strane institucije traže apostille pečat i prevod kod sudskog tumača treba proveriti gde se pečat stavlja, da li se prevodi i originalan i kopija i da li obema treba Haški pečat.

Sudski tumači i prevod apostille – Beograd ima najviše licenciranih prevodilaca

Svaki prevodilac je stručan samo za jedan jezik pa je logično da najpopularniji jezici imaju i najviše prevodilaca i sudskih tumača i ima ih u celoj zemlji.

Pa ipak, nama su često potrebni i drugi jezici pa je za prevod i apostille Beograd najbolja odrednica jer tu rade prevodioci za sve jezike i brojne jezike nego bilo gde u Srbiji.

To što su prevodilačke agencije daleko ne predstavlja nikakav problem jer se sva overa može odrati i online. Prvo treba pronaći odgovarajućeg sudskog tumača, a za to vam samo poziv ka jednoj od agencija koje će pomoći da se pronađe odgovarajući sudski prevodilac.

Važno je naglasiti da se prevodi i Haški pečat pored originalnih dokumenata. Usluge svih prevoda podrazumevaju i mogućnost prevoda „danas za danas“ i „danas za sutra“ pa kada vam trebaju sudski tumači i prevod apostille Beograd je samo par klikova daleko.

Sudski tumači će i u budućnosti imati dosta posla

Sve je više situacija kada je potreban prevod na neki od svetskih jezika. Iako je engleski najzastupljeniji, traže se i drugi jezici koji nisu toliko bili popularni, a sve češće trebaju u zvaničnoj komunikaciji.

Naši ljudi sve više putuju, odlaze na privremen rad širom sveta, sarađuju poslovno sa celim svetom tako da se će potrebe za sudskim prevodiocima u budućnosti rasti.

Biće tu puno prevoda sa i bez apostille pečata, puno hitnih overa, još više overa prevoda koji je već urađen jer sa razvojem zemlje potreba za nesmetanom komunikacijom će stalno rasti.

Prevodioci su uvek imali važno mesto u komunikaciji sa inostranstvom. To su osobe koje su fakultetski obrazovane, imaju znanje i iskustvo da urade prevod svih vrsta dokumenata.

Ipak, po nekad je potrebno da prevod ima i pečat od strane lica za čiju stručnost garantuje država. Takve poslove rade sudski tumači. Licencu dobijaju nakon višegodišnjeg rada kao prevodioci i polaganja ispita kao dokaz stečenog znanja. Svoje usluge pružaju svima: sudovima, državi i pojedincima.

Drugi način potvrde validnosti dokumenta je apostille pečat koji dokazuje da je dokument, tj. pečat na njemu zaista originalan i izdat od nadležnih institucija. Često se događa situacija da sudski tumač prevodi dokument i Haški pečat zajedno što predstavlja najpotpuniji dokaz da je original izdat od naših institucija, a prevod veran originalu.

I u budućnosti nas čeka sve češća saradnja sa prevodiocima svih vrsta. Bez obzira koliko dobro poznavali jezik zvanična komunikacija traži da sve bude 100% tačno i jasno prevedeno. Zbog toga će za usmene i pismene prevode trebati sve veća saradnja sa agencijama za prevođenje i usluga stručnog prevoda.

Beograd ima sasvim sigurno najveću ponudu svih prevodilaca i sudskih tumača pa je dobro iskoristiti mogućnost dogovora online i saradnje kao da se nalazite na licu mesta. Prevod je moguće uraditi za vrlo kratko vreme, sudski tumač može i da izađe na teren, sve po želji klijenta tako da se otklone sve jezičke barijere.

Da bi neometano komunicirali pozovite agenciju za prevođenje i brzo i lako otklonite sve prepreke, overu kod klasičnog ili sudskog prevodioca uz apostille pečat ili bez njega.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Ljiljana Bugarin)

1 COMMENT

 1. Upravo tako, bez dobrog sudskog tumača – ništa. Prošle godine sam tri meseca radila u Londonu, pa je trebalo prevesti sve dokumente pre odlaska. Bogu hvala, nađoh dobrog sudskog prevodioca Jasnu Filipović, i bilo je sve u redu. A mnogo je onih koji danas pokušavaju da se bave tim poslom, ali ne uvek uspešno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here