Danas sednica mitrovačke gradske skupštine: OVO JE DNEVNI RED!

0
544

U utorak, 26. septembra, sa početkom u 10 časova u Gradskoj kući, održava se 31. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Predložen je sledeći dnevni red:

 1. PRESTANAK MANDATA ODBORNICAMA SKUPŠTINE GRADA,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU,
 3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01 DO 30.06.2023. GODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE ZONE NA POTESU „CRKVINE“ U KUZMINU, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE ZONE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA U K.O. SREMSKA MITROVICA,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE „RAŠINA KOLIBA“ U K.O.SALAŠ NOĆAJSKI, GRADA SREMSKA MITROVICA,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE „OKOPI“ U K.O.LAĆARAK, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA SA FUDBALSKIM IGRALIŠTEM I IZVORIŠTEM VODE U NASELjU ČALMA, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 10. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE GROBLjA ZA KUĆNE LjUBIMCE U SREMSKOJ MITROVICI,
 11. PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE CENTRALNE ZONE NASELjA MAČVANSKA MITROVICA, GRAD SREMSKAMITROVICA,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJESOLARNE ELEKTRANE SA BATERIJSKIM SKLADIŠTENjEM ELEKTRIČNE ENERGIJE U K.O.ČALMA GRAD SREMSKA MITROVICA,
 13. PREDLOG ODLUKE O VODOVODU.
 14. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA „PAPRATSKA DO“,
 15. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „STABLO CERA NA GREBENSKOM PUTU KOD LETENKE“,
 16. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA NA MESTU ZVANOM „POPOV ČOT“,
 17. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „STABLO BREKINjE NA GREBENSKOM PUTU KOD LETENKE“,
 18. PREDLOG STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA KULTURE GRADA SREMSKA MITROVICA OD 2023. DO 2029. GODINE,
 19. PRVA IZMENA PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANjA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023.GODINU,
 20. PRVE IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA „SIRMIJUM PUT“DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU,
 21. DRUGA IZMENA FINANSIJSKOG PLANA PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2023.GODINU SA DRUGOM IZMENOG PROGRAMA POSLOVANjA PU „PČELICA“ ZA 2023.GODINU,
 22. IZMENA PROGRAMA POSLOVANjA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2023.GODINU,
 23. PRVA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I RAZVOJA APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU,
 24. IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2023.GODINU BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA I TURIZMA I TO:
  -BIBLIOTEKA „GLIGORIJE VOZAROVIĆ“
  -GALERIJA „LAZAR VOZAREVIĆ“
  -POZORIŠTE „DOBRICA MILUTINOVIĆ“
  -ISTORIJSKI ARHIV “SREM“
  -CENTAR ZA KULTURU „SIRMIJUMART“
  -MUZEJ SREMA
  -ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
  -USTANOVA ZA NEGOVANjE KULTURE „SREM“
  -TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA
  -POSLOVNO SPORTSKI CENTAR „PINKI“
  -USTANOVA ATLETSKI STADION
 25. INFORMACIJA O STPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01-30.06.2023. (2. KVARTAL 2023. GODINE),
 26. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD OD 01.01-30.06.2023. GODINE,
 27. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2022. GODINU,
 28. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA,
 29. IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU,
 30. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJKI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU, JKP
  REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC, SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2022. GODINU,
 31. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA PRAVA KORIŠĆENjA OSNOVNE ŠKOLE „DOBROSAV RADOSAVLjEVIĆ NAROD“ NA OBJEKTU SAGRAĐENOM NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 688/1 K.O.RAVNjE,
 32. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVLjANjA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU, KATASTARSKA PARCELA BROJ 7483/5 K.O. SREMSKA MITROVICA,
 33. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVLjANjA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE, NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM „PROVAMIN“ DOO SREMSKA MITROVICA,
 34. IZBORI I IMENOVANjA.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here